1, 2, 4, ALLA!

Syftet med denna övning är att på ett snabbt och enkelt sätt inkludera alla mötesdeltagare i ett idéarbete – oavsett hur vana eller bekväma de är vid att arbeta kreativt. Övningen bygger på en så kallad 1, 2, 4, Alla-teknik som är designad för att skapa bättre idéer, snabbare än vad du någonsin gjort.

Övningen hjälper en grupp att vara ta till vara på deltagarnas fantasi, en förmåga som nästan alltid är större än vad de kan ana. Och som leder till ett kreativt samarbete där deltagarna bygger på varandras idéer och tar fram oväntade lösningar som de inte kunnat förutse.

Tänk på att förklara att de idéer och lösningar som tas fram, ägs av deltagarna, så det är enkelt att följa upp och implementera dem i organisationen.

 

Covid-19 anpassning
Övningen ska ordnas så att deltagarna håller två meters avstånd mellan varandra.
Steg 1:
Börja med att låta gruppen reflektera tyst för sig själva kring en specifik utmaning de som grupp står inför tillsammans. Be deltagarna skriva ner sina reflektioner på post-it-lappar eller anteckningsblock. (1 min)

Använd gärna nedanstående exempelfrågor för att komma igång.

Vilka möjligheter finns för att skapa en framgångsrik lösning?

Hur skulle du hantera den här utmaningen personligen?

Vilka idéer eller åtgärder hade du rekommenderat?

Steg 2:
Dela upp deltagarna i par. Be dem att lägga sina reflektioner åt sidan och börja skapa idéer på lösningar till utmaningen de står inför. Idéerna skriv ner på post-it-lappar, en idé per lapp, under 1 min. Idéerna kommer att hämta inspiration från deras självreflektion. Be paren dela med sig av sina idéer för varandra – lyssna och inspireras och påbörja sedan ytterligare en minut av idéskapande. (4 min)

Steg 3:
Låt varje par dela med sig av sina idéer inför ett annat par. Be dem försöka identifiera till likheter och skillnader mellan varandras idéer. Be dem att välja ut en idé som de gemensamt utvecklar vidare. (4 min)

Steg 4:
I sista steget ska varje team reflektera över processen inför den större gruppen. Frågan som alla ska besvara är:

Vilken idé stod ut mest i ert samtal?

Därefter ska alla mindre grupper dela med sig av en viktig idé. Be deltagarna gemensamt bedöma hur genomförbar och effektfull idéen är. De kan de göra genom att vid en given signal visa med sina händer hur de bedömer idéen.

Om de tror att idéen skulle ha en god effekt för att lösa utmaningen håller de fram höger hand – och om de tror att den är enkelt att genomför håller de handen högt över huvudet. Är idéen mindre effektfull håller de istället fram vänster hand – och är den svår att genomför håller de handen långt ner längs kroppen. När alla grupper har presenterat en eller flera idéer kan de gemensamt identifiera den idé som gruppen bedömde som enklast att genomföra och som är bäst lämpad att lösa utmaningen. (5 min)

Facilitatoranteckningar:
Här är några tips på vad du kan arbeta med under övningens gång:

Se till att självreflektion verkligen sker innan deltagarna delas in i par.
Be alla skriva ner sina idéer under den tysta reflektionen.
Använd en klocka eller en sorts signal för att meddela övergångar mellan steg.
Håll dig till exakt timing, gör övningen en till gång om du vill.
Om gruppen är stor, begränsar du antalet idéer i sista steget till tre eller fyra stycken.
Anteckna även de idéer som inte delas – antingen gör du det själv eller tar hjälp av någon i gruppen.
Be varje grupp dela med sig av insikter och att inte upprepa insikter som redan delats.
Döm inga idéer.
Om ett team kör fast, hjälp dem då att hoppa till en annan uttrycksform (t.ex. improvisation, skiss, berättelser).
Säkerställ att det bara hålls en konversation i taget i gruppen.
Gör en andra omgång om du inte gick tillräckligt djupt!
Källor och relaterade verktyg:

Denna övning är hämtad från Liberating Structures . De skapar verktyg som är utformade för att inkludera varje person i ett team.

Attribution: Liberating Structure utvecklad av Henri Lipmanowicz och Keith McCandless