Jag gillar | Jag önskar | Jag undrar

Det här är en feedback övning som syftar till att på ett enkelt och givande sätt hjälpa en grupp att lära sig av varandra – och göra feedbacken så givande som möjligt.

Feedback är en viktig del av varje projektutveckling och avgörande för iterativa processer.

Det är viktigt att deltagarna har en god attityd och en öppen inställning för att kunna se nya möjligheter och ta till sig av varandras feedback. Men det är också viktigt att kunna sätta gränser och se till att gruppen har en struktur som skapar en trygg atmosfär. Vidare är det viktigt att introducera gruppen på den kanske viktigaste principen inom effektiv feedback:

 • Syftet med effektiv feedback är att utveckla och förbättra något. Det effektivaste sättet att göra det är genom att vidareutveckla de aspekter som fungerar väl – och det ineffektivaste sättet är att fokusera all feedback på de aspekter som fungerar mindre väl.

Praktiska detaljer

 • Tidsram: 5-30 min
 • Gruppstorlek: 2-40 +
 • Material: Whiteboard, whiteboard-pennor, post-its, pennor, fästbara väggar, tejp, prototypverktyg
 • Kategori: Kreativitet & Innovation

 

Covid-19 anpassning

 • Övningen ska ordnas så att deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd mellan varandra.

Steg 1:

Förbered

Introducera övningen för gruppen med nedanstående förklaring (inte nödvändigtvis ordagrant)

Den här processen är till för att ni som team ska känna att ni kan avsluta projektet/mötet på bästa möjliga sätt. Utifrån ett valt ämne, som relateras till projektet i fråga, ska ni ge varandra feedback med hjälp av följande principer:

”Jag gillar…”(t.ex. Jag gillar att fördelningen i vårt team fungerade bra)

”Jag önskar…” (t.ex. Jag önskar att vi hade varit mer överens kring vår strategi innan vi skapade prototypen) 

”Jag undrar…” (t.ex. Jag undrar hur vår vi ska göra vår affärsmodell skalbar)


Steg 2:

Välj ämne

Låt deltagarna välja ett ämne de ska ge varandra feedback kring. Det kan exempelvis handla om:

 • En prototyp de just har skapat
 • Designarbete (en design, marknadsföringsmaterial, koncept, en workshopidé etc.)
 • Ett syfte, en vision eller en strategi
 • Workshop och mötesfeedback
 • Etc..

Facilitatoranteckningar:

Se till att du har tillräckligt med post-its för varje deltagare. Du kan använda tre olika färger för att göra det enklare, eller låta deltagarna märka varje post-it med titeln ”Jag gillar”, ”Jag önskar” eller ”Jag undrar.”


Steg 3:

Skriv: Jag gillar, jag önskar och jag undrar

Dela upp en vägg eller en whiteboard i tre lika stora delar och skapa tre olika kategorier utifrån ovanstående rubriker.

Låt alla gruppmedlemmar ägna 3-5 minuter åt att fylla i en eller flera post-it-lappar för varje rubrik. Antingen kan deltagarna skriva tre lappar var, som berör gruppen generellt, eller så skriver de tre lappar per person och ger individuell feedback. Det beror på hur många deltagarna är och vad du tycker passar bäst i sammanhanget.

Facilitatoranteckningar:

Om gruppen ger feedback på framtagna idéer kan du tipsa dem om att ha följande i åtanke: 

Kundcentrering, kreativitet, tydlighet, genomförbarhet, skalbarhet, etc. …


Steg 4:

Kör igång

Nu är det dags för deltagarna att berätta sin feedback för gruppen och sätta upp sina lappar under respektive kategori (dvs. om de inte ger individuell feedback åt varandra, för då ges förstås lapparna direkt till mottagaren).

Ge varje person ungefär en minut för att tala om sin feedback.

Tänk på att förklara vikten av ”Jag-budskap”, alltså att alla deltagare måste prata ur sitt eget perspektiv istället för att uttrycka sina åsikter som att de är generella sanningar.

 Jag gillar… ” är en utgångspunkt för vad som gick bra eller vad som är positivt med en idé.

 Jag önskar… ” är en utgångspunkt för vad som kan göras annorlunda eller förbättras.

 Jag undrar… ” kan vara en utgångspunkt för frågor som fortfarande är obesvarade.

Facilitatoranteckningar:

Rubriken ”Jag undrar…” kan också kallas ” Vad skulle hända om… ”.


Steg 5:

Tänk på att det kan vara bra att säga till ditt team att den som tar emot personlig feedback endast får svara ”tack, jag hör dig eller jag ska tänka på det” och inte kräva en förklaring eller diskussion.

Som mottagare av feedback är din uppgift att lyssna in och försöka förstå givarens perspektiv. När du har funderat på det har du möjlighet att ta ett beslut: anpassa dig baserat på den givna feedbacken eller återkoppla med varför det är viktigt för dig att fortsätta som innan.

Lägg även märke till ord och fraser som sticker ut, eftersom de kan komma till användning i nästa iteration.


Steg 6:

Reflektera över processen

Låt alla deltagare reflektera tillsammans genom att utgå från nedanstående frågor.

Vad kan förbättras?

Vad fungerar bra nu?

Vad är nästa steg?

Facilitatoranteckningar:

Tipsa gärna gruppen om att besvara ovanstående frågor utifrån en ”vem, vad, när?-matris”. Det hjälper deltagarna att förstå vilka resurser som behövs i nästa steg, vad det är som faktiskt ska göras samt när det ska bli av.


Källor och relaterade verktyg:

Anpassad från Stanford University, D.School Jag gillar, jag önskar, vad om.