Reflektion: Team

Syfte: övningen går ut på att få deltagarna att uttrycka tankar, känslor och åsikter kring en gemensam upplevelse. Målet är att bygga öppenhet och förtroende i gruppen. Deltagarna ska också komma till insikt om viktiga lärdomar som de kan tillämpa i framtida projekt.

Varje deltagare ska först reflektera individuellt och sedan dela med sig av sina reflektioner med gruppen. Deltagarna kan med fördel sitta i en cirkel eller i en ”hästskoformation”.

Tänk på att det är bra att göra den här övningen flera gånger under ett projekt.

Praktiska detaljer

 • Tidsram: 60-120 min
 • Gruppstorlek: 2-40+
 • Material: Blädderblock och pennor för facilitatorn. Deltagarna väljer om de vill anteckna på separata papper eller i block.
 • Kategori: Självledarskap, Teamövning

Covid-19 anpassning

 • Den cirkel eller U-formation gruppen sitter i ska ge deltagarna möjlighet att hålla två meters avstånd mellan varandra.
 • Övningen kan också utföras på ett lugnt ställe utomhus.

Steg 1:

Skapa en välkomnande, lugn och tyst atmosfär. Du kanske vill börja med en incheckning för att få deltagarna att känna sig närvarande och fokuserade.

Facilitatoranteckningar:

Det finns mer än en process för reflektion. Reflektion följer i allmänhet ett logiskt flöde; 

 1. Vad som hände 
 2. Analys/tolkning (Vad var bidragande faktorer till det som hände?)
 3. Lärdomar/tillämpning och vilka åtgärder/villkor som ska ställas inför nästa gång 

För att skapa en framgångsrik reflektion kan du tänka på att sätta en god intention och hjälpa gruppen att hålla en bra struktur (gällande tid, relevans i diskussioner, teamkultur och aktivt deltagande).

Det är också viktigt att tänka på att inte tvinga deltagare att reflektera djupare om de vill hålla en lätt och lekfull ton. Lyssna på din magkänsla och låt den styra faciliteringen av övningen.


Steg 2:

Om det är första gången gruppen introduceras för övningen, kan det vara bra att noga gå igenom övningens syfte samt nämna några riktlinjer för hur man skapar en effektiv och trygg upplevelse.

Tänk på att förklara vikten av ”I-message”, alltså att alla deltagare måste prata ur sitt eget perspektiv istället för att anta saker om varandra. Till exempel kan man i sin reflektion nämna uttryck som ”jag känner, jag tror, jag har lagt märke till, jag lärde mig” etc. och inte skylla sina känslor på någon annans beteende. Alltså är uttryck som bör undvikas svepande generaliseringar såsom ”vi, man, alla och vissa”.

Alla deltagare ska aktivt lyssna på den som delar med sig av sin reflektion och bara ställa frågor som kan hjälpa personen att reflektera djupare.

Facilitatoranteckningar:

Gruppen kan även gemensamt skapa förutsättningar för dessa riktlinjer genom att skriva ner det på papper. Du som facilitator kan då föra en kort diskussion med deltagarna för att utforska om det finns någon rädsla eller förvirring relaterad till övningen. En bra fråga att ställa kan exempelvis vara ”Vad behöver du från resten av gruppen, för att känna dig säker och våga dela med dig av din reflektion?”.


Steg 3:

Skriv reflektionsfrågor på ett blädderblock eller ge varje deltagare en papperskopia, så att de är tillgängliga under hela reflektionsprocessen. Presentera nedanstående frågor.

 • Vad hände under mötet/projektet?
 • Hur kände jag mig och hur reagerade jag?
 • Vilka insikter eller slutsatser kan jag dra av erfarenheten? Vad lärde jag mig?
 • Hur kan jag tillämpa det jag lärde mig för att förbättra framtida upplevelser?
 • Vilka åtgärder kan jag vidta baserat på vad jag lärde mig?

Steg 4:

Be varje deltagare att reflektera över frågorna individuellt och skriva ned sina tankar i under tystnad, i cirka 5-10 minuter. Sätt på lite lugn musik om det känns passande.


Steg 5:

När alla har reflekterat individuellt ber du deltagarna att organisera sig i mindre grupper (3-5 personer) och dela sina reflektioner med varandra. Ge 15-20 minuter för detta steg och påminn deltagarna att ge varje person får chansen att dela med sig av sin reflektion.

Här är det viktigt att de som lyssnar bara ställer frågor som kan få personen som delar med sig, att reflektera djupare och inte försöka komma med lösningar på eventuella problem.


Steg 6:

Be deltagarna att återgå till helgrupp. Därefter ska de deltagare som vill, dela med sig av någon liten reflektion inför övriga gruppen. Detta görs antingen i turordning runt cirkeln, eller så sker det likt poppande popcorn, att en person börjar dela med sig och där den slutar tar nästa vid, i en slumpmässig konstellation. Uppmuntra deltagarna att få kontakt med hur de känner och inte bara vad de tänker.

Facilitatoranteckningar:

Här är facilitatorns roll att hjälpa gruppen att skapa en förtrolig och öppen atmosfär. Uppmuntra gärna deltagarna att dela från det individuella ”jag” -perspektivet (till skillnad från ”vi” -perspektivet), öva aktivt lyssnande och inte delta i diskussion eller debatt.


Steg 7:

Avsluta övningen när tiden är slut eller när det känns rätt att göra det. Tacka alla deltagare för deras engagemang och deltagande. Om du vill, kan du skapa en kort utcheckning där du till exempel kan fråga: ”Finns det något som någon vill säga innan vi går vidare?”

Se till att det finns tid för paus innan nästa aktivitet drar igång.

Källor och relaterade referenser:  The Reflective Practitioner, Donald A. Schön, 1983 Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods, Graham Gibbs, 2001 The Do’s and Don’ts of I-Messages, Thomas Gordon, Gordon Training, 2012 The Art of Facilitation: Essentials for Leading Great Meeting and Creating Group Synergy, Dale Hunter, T-grupper 2009 , Wikipedia, ND