Agenda 2030

Sammanfattning över hur Destination Sigtuna AB arbete med Agenda 2030.

I ett första steg har bolagets medarbetare tillsammans inventerat hur bolaget just nu arbetar med och bidrar till att uppfylla de satta målen.
Ett andra steg är att se hur bolaget kan utöka engagemanget och initiera fler insatser i några av de för bolaget mest relevanta målen.

 

Sedan 2009 har bolaget Destination Sigtuna aktivt arbetat med hållbarhet, främst genom nätverket Hållbar Destination där bolaget, tillsammans med hotellanläggningar och restaurangoperatör på Arlanda, arbetat med frågor som exempelvis energianvändning, tvätt, laddstolpar, palmolja, matsvinn, ekologiskt och närodlat och minskad användning av plast. Sedan samarbete inleddes har en bärande del varit att beräkna och kompensera för vår klimatpåverkan. Successivt har vi utökat omfattningen av vad som inkluderas i beräkningarna och vad som kompenseras för.


Nedan redovisas det arbete som bolaget har kopplat till agenda 2030.
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Destination Sigtuna AB bidrar till att nå målet genom att:

 • Genom kommunikation synliggöra destinationen Sigtunas rika naturområden och aktiviteter kopplade till ett aktivt liv med rörelse och natur i fokus.
 • Aktivt arbeta med Sigtunamodellen.se som visar på mötesanläggningarnas satsningar för kreativa och smittsäkra möten kopplat till den pågående pandemin.
 • Kulturen som en viktig del för människors välbefinnande. Genom att tydliggöra och kommunicera de kulturella värden som finns inom destinationen Sigtuna. Evenemangen Sigtuna Möte och Sigtuna Litteraturfestival bidrar till att öka utbudet av kulturella upplevelser i destinationen.

 


Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

 • Destination Sigtuna bidrar till målen genom:
  Sigtuna Litteraturfestival har som mål att bidra till kommunens dedikerade satsningar för att främja läsandet bland skolbarn. Tidigare år har vi varit delaktiga i arbetet med den särskilda skoldag som arrangerats och där barnen läst böcker och träffat författare.
 • Genom delaktighet i projektet med bokkiosken. Från Världsbokdagen i april fram till hösten håller bokkiosken i centrala Sigtuna öppet. Här kan man gratis låna/hämta en bok och genom den generösa tillgången till böcker bidrar det till ökad läslust. Projektet drivs av Sigtunastiftelsen och Sigtuna bibliotek.
 • Nätverket Hållbar Destination har som mål att på olika sätt engagera unga i det angelägna arbetet.
 • Nätverket har föreläst om matsvinn och besökt skolor.
 • Inom ramen för bolagets hållbarhetsarbete gavs 1100 ungdomar i kommunen möjlighet att delta i konstprojektet “Plastcirkusen”. Projektet genomfördes sommaren 2019 i samarbete med Sigtuna Museum & Art. Syftet med Plastcirkusen var att belysa problemet med all överflödig engångsplast som hamnar hos nätverkets hotell- och konferensanläggningar.

 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Destination Sigtuna bidrar till målen genom:

              I vårt dagliga arbete och nätverkande ständigt sträva efter ett jämställt och inkluderande arbetssätt.

 • Inom ramarna för evenemanget Sigtuna Litteraturfestival finns en plan för att genom litteraturen arbeta närmare utsatta kvinnor. Projektet saknar emellertid finansiering av en projektledartjänst och har hittills inte kunnat genomföras.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Destination Sigtuna bidrar till målen genom:

 • Att genom Svenskt Vatten Kranmärka alla interna möte och möten i Hållbar Destination. Kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten och genom vilken man visar att man tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.
 • Genom tillgång till vattenstationer på bolagets evenemang arbeta för att minska försäljningen/ transporten av flaskvatten.
 • Att under våra evenemang erbjuda Sigtuna Vatten & Renhållning möjligheten finnas på plats för att inspirera och informera besökare.

 


Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Destination Sigtuna bidrar till målen genom:

 • Genom nätverket Hållbar Destination klimatrapporterar och klimatkompenserar bolaget, liksom medverkande hotell- och mötesanläggningar, årligen bland annat för sin energiförbrukning.
 • Inom fokusområdet Energi påbörjade nätverket innan Coronapandemin arbetet för att se över möjligheterna till installation av solceller på fler anläggningar.
 • I destination Sigtuna finns ett stort antal laddstolpar som köpts in och installerats av nätverket Hållbar Destination.

Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Destination Sigtuna bidrar till målen genom:

 • Bolaget arbetar med målet att få besöksnäringen inom destinationen Sigtuna att växa. Genom ett gynnsamt klimat för etableringar och med ett kundunderlag som gör att verksamheterna blir varaktiga bidrar besöksnäringen till många arbetstillfällen och många instegs- och ungdomsjobb.
 • Bolaget arbetar internt för att de anställda skall kunna kombinera privatliv och arbetsliv genom flexibilitet vad gäller deltidsarbete och möjlighet att arbeta hemifrån.
 • Genom samverkan med Arbetsförmedlingen och partnerhotell startades en utbildning för långtidsarbetslösa med målsättningen att utbilda 40 nya kockar. En förhoppning finns att efter pandemin starta upp utbildningen igen.


Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Destination Sigtuna bidrar till målen genom:

 • Genom att i vårt arbete synliggöra och levandegöra kulturarv och naturområden bidrar bolaget aktivt till att skydda och trygga dessa områden och platser.
 • Genom att belysa och påverka i arbetet med till exempel regionala utvecklingsplaner och kommunala översiktsplaner ur ett besöksnäringsperspektiv bidrar bolaget till att bygga hållbara städer och samhällen.

 

 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Destination Sigtuna bidrar till målen genom:

 • I nätverket Hållbar Destination arbetar bolaget aktivt för att till exempel minska matsvinnet och belysa vikten av detta. Bland annat genom föreläsningar, filmer och recepthäften.
 • I nätverket Hållbar Destination arbetar bolaget aktivt för att minska användandet av plast och engångsartiklar och belysa effekterna av detta.
 • Genom Hållbar Destination bedrivs ett aktivt påverkansarbete, såväl lokalt som nationellt, för att visa vägen och inspirera till ett mer hållbart samhälle.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Destination Sigtuna bidrar till målen genom:

 • Mäta egna och partners koldioxidutsläpp och kompensera/reducera för dessa.
 • Genom utbildning och samverkan förbättra medvetenheten om klimatförändringar och insatser, detta främst genom nätverket Hållbar Destination.


Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande intuitioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Destination Sigtuna bidrar till målen genom:

 • Två av de evenemang som bolaget ansvarar för är kostnadsfria och inkluderande.
 • Genom att stimulera besöksnäringen så att människor förs samman och bättre lär känna varandra bidrar bolaget till att skapa en tryggare och säkrare miljö.

 

Stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Destination Sigtuna bidrar till målen genom:

 • Bolagets ägardirektiv ger bolaget ett tydligt uppdrag att uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentliga-privata partnerskap.