Se och göra

Torslunda

Torslunda är ett skogsområde med höga naturvärden och en artrik svampflora. Huvuddelen av området utgörs av barrskog. Mindre partier har karaktär av kalkbarrskog. 

Granen är dominerande i trädskiktet över stora delar av området. Partier med tallmyr finns i de östra delarna. Det finns även partier med sumpskog och asp-björkdominerad lövskog. Sumpskogen är flerskiktad och består i huvudsak av al och glasbjörk. Partier med talldominerad myrmark förekommer också.

I den sydöstra delen av områden finns ett parti med gammal skogslind. Här finns bland annat blåsippa, sårläka, skogsknipprot, smultron och slankstarr. Svampfloran är artrik med förekomst av rödlistade arter som bombmurkla, koppartaggsvamp, kryddspindling, luddticka och stor vårtrattskivling.

Kontaktinformation

Stora gatan 33
19330 SIGTUNA
Telefon: 08-59480650

E-post: info@destinationsigtuna.se

Hitta hit