Hoppa till huvudinnehållet
Hjärta på Stora torget i Sigtuna.

Integritetspolicy

Integritetspolicy


Integritetspolicy för Destination Sigtuna AB

Syftet med denna integritetspolicy är att uppfylla informationskravet i artiklarna 13-14 i EU-förordning 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).

Denna integritetspolicy förklarar hur Destination Sigtuna AB samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvar
Destination Sigtuna AB, org. nr 556427-9908 med adress Södergatan 20, 195 85 Märsta, info@destinationsigtuna.se är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet.

Bolaget har som ändamål att bedriva destinationsverksamhet i enlighet med de av ägarna fastställda ägardirektiven.

Vad är en personuppgift och behandling av en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. ett namn, en postadress, telefonnummer, platsinformation, bankuppgifter, ett foto, en uppdatering i sociala medier, medicinsk information eller en dators IP-adress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

För mer information om vad som är en personuppgift och behandling av dem hänvisar vi till Datainspektionen.

Vilken typ av information samlar vi in och hur använder vi den?
För att Destination Sigtuna ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Samarbetspartners
Destination Sigtuna behandlar personuppgifter för att administrera löpande information och aktiviteter riktade mot samarbetspartners (ex. möten och utbildningar), kommunicera med partners (kallelser till aktiviteter, information om verksamheten mm.) samt hantera ekonomiska transaktioner (partneravgifter, samverkan m.m.).

Destination Sigtuna AB, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • Hantering av partnerskap med bolaget genom avtal
  • Deltagande i bolagets verksamhet
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Utbildningar arrangerade av Destination Sigtuna AB och dess partners.
  • Kontakt med samarbetspartners
  • Besök på våra webbplatser
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Övriga intressenter
Vi hanterar också personuppgifter kopplade till samarbetsrelationer och intresse-gemenskap via nyhetsbrev och/eller inbjudningar till relevanta evenemang.

När du besöker våra hemsidor/använder eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress och e-postadress, mobilnummer, IP-adress och geografisk position. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Deltagarlistor
Destination Sigtuna har i uppdrag att främja besöksnäringens utveckling i destinationen Sigtuna och gör så bland annat genom att samordna nätverksträffar och utbildningar med för ändamålet relevanta deltagare.
När en deltagare anmäler sig krävs kontaktuppgifter för att Destination Sigtuna ska kunna ge deltagaren bekräftelser, information och rätt förutsättningar (exempelvis gällande specialkost). De insamlade uppgifterna används enbart till den berörda aktivitet som deltagaren anmäler sig till och raderas efter skälig tid efter aktivitetens inträffande.

Kontaktregister
För att ha korrekt information om besöksnäringens aktörer och medverkande aktörer på våra evenemang har Destination Sigtuna upprättat kontaktregister. Kontakterna lagras just det ändamålet och används inte något annat sätt än som kontaktregister. Där lagras information om företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter med e-port, hemsida, telefonnummer och adress samt i vissa fall kontaktperson/ägare med kontaktuppgift e-port och telefonnummer. Informationen hanteras endast av Destination Sigtuna och lämnas aldrig ut till tredje part.

Bildmaterial i marknadsföringssyfte
För att marknadsföra destinationen använder Destination Sigtuna bilder på exempelvis webbsida, tryckt material och i sociala medier. I de fall det går att urskilja människor på bilderna har personen lämnat muntligt eller skriftligt samtycke. Personen har när som helst rätt att återta sitt samtycke genom att kontakta Destination Sigtuna på ovan kontaktuppgifter. I de fall där modellavtal har upprättats gäller laglig grund för avtal.

Bilder lagras av Destination Sigtuna, till vilken bolagets anställda har tillgång. Bilderna används endast i sammanhang att marknadsföra Sigtuna som besöksdestination, och kan ibland göras så av tredje part efter Destination Sigtunas godkännande.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Destination Sigtuna AB är personuppgiftsansvarig för Destination Sigtuna ABs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Endast Destination Sigtuna AB eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina uppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner t.ex. molntjänstleverantörer, hemsideleverantör eller liknande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation kommer du fortsätta att få information från oss. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer dina uppgifter att raderas. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att skicka ett mail till info@destinationsigtuna.se.
Den information som omfattas av bokföringslagen och arkivlagen kommer att behållas enligt dessa lagars riktlinjer.

Dina rättigheter
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Men för att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs det att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av personuppgifter genom att använda de tjänster vi tillhandahåller, se mer specifik information under rubriken ” Vilken typ av information samlar vi in och hur använder vi den” ovan.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan.

Varför använder vi cookies?
Destination Sigtuna använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur våra digitala tjänster används för att kunna arbeta med och förbättra hemsidan för att anpassa användarupplevelsen. Våra användare av Destination Sigtunas webbplats måste, enligt gällande lagstiftning, samtycka till användningen av cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida.

Så avböjer du användningen av cookies
Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk dock på att användarupplevelsen kan försämras och att dina personliga inställningar kan gå förlorade.

Uppdateringar av denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast 10 april 2024.