Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Naturområden

Torslunda naturreservat

Torslunda naturreservat är ett skogsområde med höga naturvärden och en artrik svampflora. Skogen är gammal med många sorters lavar, mossbeklädda stenblock och blåsippor på våren. Huvuddelen av området utgörs av barrskog med mindre partier av kalkbarrskog.

Granen är dominerande i trädskiktet över stora delar av området. Partier med tallmyr finns i de östra delarna. Det finns även partier med sumpskog och aspbjörkdominerad lövskog. Sumpskogen är flerskiktad och består i huvudsak av al och glasbjörk. Partier med talldominerad myrmark förekommer också.

I den sydöstra delen av områden finns ett parti med gammal skogslind. Här finns bland annat blåsippa, sårläka, skogsknipprot, smultron och slankstarr. Svampfloran är artrik med förekomst av rödlistade arter som bombmurkla, koppartaggsvamp, kryddspindling, luddticka och stor vårtrattskivling.

Kontakt

Torslunda naturreservat 193 91 SIGTUNA Telefon: Sigtuna kommun: 08-591 260 00 E-post: kontaktcenter@sigtuna.se